Často kladené otázky

Jaké plynou výhody z členství v družstvu?
Hlavní výhodou je ocenění věrnosti nakupování ve vlastních prodejnách družstva na členskou kartu s novými podmínkami. Za své nákupy získává člen právo čerpat připravené dárky ze zákaznického klubu Terno – Trefa při dosažení příslušné hranice nákupu. Může se i rozhodnout pro převedení získaných bodů na kredit, kterým uhradí svůj nákup. Výše pro převod je 1 %. Celková výše nákupu pro možnost získávání těchto výhod není omezena a člen má možnost si členskou kartu vyhodnotit několikrát za rok. Kredit může čerpat opakovaně. Kredit nepropadá a převádí se do dalších let.

Za uskutečněný nákup bude poskytován ve věrnostním programu navíc 100% bonus oproti zákazníkům nečlenům družstva, tj. za 1 Kč nákupu budou započteny 2 body.

Další výhodou budou slevové akce jen pro členy družstva prostřednictvím akčních letáků.

Kdo se může stát členem družstva?
Členství v družstvu je dobrovolné. Členem se může stát fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je bezúhonná v tom smyslu, že nebyla odsouzena pro úmyslný trestný čin spáchaný vůči družstvu nebo jeho členovi. Členem se může stát i osoba právnická, jestliže zamýšlený způsob její účasti na činnosti družstva odpovídá stanovám a odůvodňuje vznik členství.

Jaká je výše členského vkladu?
Výše základního členského vkladu fyzické osoby, který se skládá při podání přihlášky za člena, činí 1.000 Kč. Člen může dále dobrovolně vkládat do družstva další finanční prostředky formou tzv. další majetkové účasti, která je zhodnocována podílem na zisku vytvořeném v příslušném roce. Podmínky určují stanovy družstva.

Jak člen získá informace o výsledcích a postavení družstva na trhu a o dění v družstvu
Každý člen má právo účasti na jednání členů místní členské základny (kde je evidován), které se konají minimálně jednou ročně v jarních měsících. Oznámení o konání je uveřejňováno v prodejnách družstva a v místech bez prodejny v místě obvyklým způsobem prostřednictvím členského výboru.

Jak je možné ukončit členství v družstvu?
Člen může z družstva vystoupit zasláním písemného oznámení na adresu sídla družstva - na referát členských vztahů. Členství zanikne uplynutím 3 měsíců. Tato doba začíná běžet prvním kalendářním dnem měsíce následujícího po doručení oznámení. Vypořádání se členem provede družstvo do konce kalendářního roku následujícího po roce skončení členství.

Jak postupovat v případě úmrtí člena?
Základní podmínkou pro bezproblémové vyřešení této situace je, aby pozůstalí nahlásili údaj o členství zemřelého v sídle družstva, příslušnému notáři při dědickém řízení. Po pravomocném skončení dědického řízení je třeba, aby dědic sám ihned navázal kontakt s družstvem za účelem zaevidování a vyřízení jeho nároků. Družstvo se jiným způsobem o jeho nárocích nedozví.

Ztratil jsem členskou kartu, nebo již není možné skenovat čárový kód.
Kontaktuje referenta členských vztahů a domluvte se na dalším postupu vyhotovení duplikátu, přepsání nasbíraných bodů aj.