Informační deska pro členy

Informační deska pro členy je umístěna v sídle družstva.

Důležité informace:

Představenstvo svolává řádné shromáždění delegátů JEDNOTY, spotřebního družstva České Budějovice na čtvrtek dne 20. června 2019 od 9.00 hodin v kruhovém sále Domu kultury METROPOL, Senovážné náměstí v Českých Budějovicích.

Program bude zveřejněn s dostatečným předstihem.

 

Pozvánka 

na řádné shromáždění delegátů JEDNOTY, spotřebního družstva České Budějovice, které se bude konat ve čtvrtek dne 20. června 2019

od 9.00 hodin v kruhovém sále Domu kultury METROPOL, Senovážné náměstí v Českých Budějovicích.

Program:

1) Zahájení – schválení programu jednání, jednacího řádu, volba předsedajícího a schválení zapisovatele a osob pověřených sčítáním hlasů.
2) Zpráva představenstva.
3) Zpráva kontrolní komise.
4) Uzavření výsledků hospodaření za rok 2018, schválení řádné účetní závěrky a použití zisku roku 2018, rozpočet FČF 2019.
5) Určení auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy.
6) Vyplacení odměn funkcionářům členských výborů.
7) Projednání a schválení strategie družstva na další období
8) Schválení smluv o výkonu funkce pro předsedu představenstva a generálního ředitele
9) Diskuze
10) Závěr

Zvoleným delegátům na shromáždění jsou zaslány podklady k jednotlivým záležitostem programu jednání. Členové se mohou s podklady seznámit u delegátů nebo na informační desce v sídle družstva.