Informační deska pro členy

 

Připisují se body na členskou kartu při platbě stravenkami?
Ano, body se na členskou kartu při úhradě nákupu stravenkami připisují v poměru 1 Kč = 1 bod. Na běžné zákaznické karty se v tomto případě body nepřipisují.

Jak postupovat při sjednání neveřejných mobilních tarifů pro členy družstva?
V případě zájmu o neveřejný mobilní tarif, který je určen pouze pro členy a jejich rodinné příslušníky, volejte zákaznickou linku COOP mobilu tel.: 234493116. Žádost o tarif lze vyplnit pouze na www.skupina.coop/clenove

Splatnost vypořádacího podílu 

Vypořádací podíl je splatný nejpozději do šesti měsíců po zániku členství, a to i v případě vyloučeného člena družstva.

Přišel mi dopis se žádostí o vyplnění přihlašovacího formuláře
Členové družstva obdrželi v dubnu 2019 dopis se žádostí o vyplnění přihlašovacího formuláře. Formulář slouží k aktualizaci již poskytnutých osobních údajů, abychom Vám i nadále mohli poskytovat výhody věrnostního programu, které čerpáte prostřednictvím členské karty. Vyplněný formulář odevzdejte na pokladně (infocentru) prodejny, kde nakupujete nebo nám formuláře zašlete na adresu našeho družstva.

Kdo se může stát členem družstva?
Členství v družstvu je dobrovolné. Členem se může stát fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je bezúhonná v tom smyslu, že nebyla odsouzena pro úmyslný trestný čin spáchaný vůči družstvu nebo jeho členovi. Členem se může stát i osoba právnická, jestliže zamýšlený způsob její účasti na činnosti družstva odpovídá stanovám a odůvodňuje vznik členství.

Jaká je výše členského vkladu?
Výše základního členského vkladu fyzické osoby, který se skládá při podání přihlášky za člena, činí 1.000 Kč. Člen může dále dobrovolně vkládat do družstva další finanční prostředky formou tzv. další majetkové účasti, která je zhodnocována podílem na zisku vytvořeném v příslušném roce. Podmínky určují stanovy družstva.

Jak člen získá informace o výsledcích a postavení družstva na trhu a o dění v družstvu
Každý člen má právo účasti na jednání členů místní členské základny (kde je evidován), které se konají minimálně jednou ročně v jarních měsících. Oznámení o konání je uveřejňováno v prodejnách družstva a v místech bez prodejny v místě obvyklým způsobem prostřednictvím členského výboru.

Jak je možné ukončit členství v družstvu?
Člen může z družstva vystoupit zasláním písemného oznámení na adresu sídla družstva – na referát členských vztahů. Členství zanikne uplynutím 3 měsíců. Tato doba začíná běžet prvním kalendářním dnem měsíce následujícího po doručení oznámení. Vypořádání se členem provede družstvo do konce kalendářního roku následujícího po roce skončení členství.

Jak postupovat v případě úmrtí člena?
Základní podmínkou pro bezproblémové vyřešení této situace je, aby pozůstalí nahlásili údaj o členství zemřelého v sídle družstva, příslušnému notáři při dědickém řízení. Po pravomocném skončení dědického řízení je třeba, aby dědic sám ihned navázal kontakt s družstvem za účelem zaevidování a vyřízení jeho nároků. Družstvo se jiným způsobem o jeho nárocích nedozví.

Ztratil jsem členskou kartu, nebo již není možné skenovat čárový kód.
Kontaktuje referenta členských vztahů a domluvte se na dalším postupu vyhotovení duplikátu, přepsání nasbíraných bodů aj.

Akceptují supermarkety Terno a Trefa členskou kartu z displeje telefonu?
Při načítání bodů za Vaše nákupy akceptujeme v našich supermarketech členskou kartu uloženou v aplikaci mobilního telefonu. Všechny naše pokladny jsou vybaveny ručním skenerem, který dokáže čárový kód naskenovat z jakéhokoliv typu displeje.
Při čerpání výhod z členské karty budeme ale požadovat předložit originál této karty.