CCP program

CCP – Criminal Compliance Program

Jednota, spotřební družstvo České Budějovice vedena snahou potírat jakékoli protiprávní (trestněprávní) i neetické jednání, přijala Kodex Criminal compliance programu (Kodex CCP), který se zavázala dodržovat a naplňovat, a to za účelem zabránění spáchání protiprávního činu a k odvrácení či maximální eliminací následků spáchaného protiprávního činu v rámci našeho družstva.

Kodex CCP formuluje hodnoty, zásady, opatření a postupy, které Jednota, spotřební družstvo České Budějovice považuje v oblasti trestní odpovědnosti za klíčové. Jednota, spotřební družstvo prohlašuje, že vždy vykonává svoji činnosti a požaduje, aby byla vždy vykonávána, v plném souladu se všemi právními předpisy a etickými požadavky, a k tomu vychází z existujících platných právních a vnitřních předpisů, pravidel, opatření a postupů, jejichž cílem je trvalé zajišťování a prosazování legálního a etického chování našeho družstva a všech našich zaměstnanců.

 

Základem CCP jsou:

 • Kodex CCP (jehož součástí je Etický kodex)
 • další vnitřní předpisy a právní předpisy, zejména trestní zákoník, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a trestní řád, zákoník práce atd.

Kodex CCP program

Etický kodex

Odpovědnými osobami CCP jsou

Odpovědnými osobami pro CCP jsou CO (compliance officer) a EO (externí ombudsman)

Kontaktní email ccp@jednotacb.cz

 • Mgr. Antonín Menzel, +420 777 097 837, externí ombudsman (EO)
 • Ing. Markéta Soukupová, +420 775 432 386, compliance officer (CO)

Oznamování podezření na porušení CCP je možné několika způsoby zaručujícími důvěrné oznamování, a to:

 • písemně na e-mailovou adresu: ccp@jednotacb.cz
 • písemné (s označením „Neotevírat – sdělení dle CCP“) či osobní oznámení na poštovní adrese:
  Jednota, spotřební družstvo České Budějovice, Pražská tř. 2176/65, 370 04 České Budějovice
 • telefonicky přes telefonní spojení, viz. uvedené kontakty
 • přes webovou aplikaci na www.jednotacb.cz (viz. níže)

Pravidla pro užívání Aplikace

 • V souladu s CCP má každá dotčená osoba jako jednu z povinností oznámit jakékoli porušení CCP či podezření na takové porušení. K uvedenému je možné využít oznámení (dále jen „Oznámení“).
 • Oznámení může podat i jakákoliv jiná osoba stojící mimo Družstvo
 • Využití Aplikace a podání Oznámení je zcela bezplatné.
 • Oznámení může být podáno i anonymně.
 • Každé Oznámení je individuálně řešeno po jeho přijetí na základě jasně definovaných interních pravidel a postupů v rámci CCP.
 • Oznámení je zpřístupněno a řešeno pouze osobami odpovědnými za CCP.
 • Osoby odpovědné za příjem Oznámení a jeho následné řešení jsou vázány povinností zachovávat po celou dobu mlčenlivost v souvislosti s tímto Oznámením, výjimku tvoří pouze zákonná povinnost tyto informace sdělit, zejména zákonná povinnost spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení.
 • Oznamovatel má právo přikládat dokumenty či jiné důkazy potvrzující relevantnost jeho Oznámení.
 • V případě, že si oznamovatel přeje, aby byl kontaktován přímo osobou odpovědnou za vyřízení jeho Oznámení, může dobrovolně uvést své jméno a další kontaktní informace. Tyto údaje pak usnadní jeho lepší přístup k informacím a zároveň zrychlí řešení daného Oznámení (nakládání s osobními údaji uvedeno níže).
 • Družstvo se zavazuje žádným způsobem nepostihovat osobu oznamovatele, která pomocí Aplikace poskytla úplné a pravdivé informace.
 • Aplikace neslouží k hlášení mimořádných událostí (požár, nehoda, úraz) a reklamací či stížností.
 • Je zakázáno využívat Aplikaci k vyřizování osobních sporů (nejen mezi zaměstnanci). Prokázání úmyslného poskytnutí nekorektní, zavádějící nebo dokonce nepravdivé informace může vést k sankcím nejrůznějšího typu proti osobě oznamovatele dle právních či vnitřních předpisů.

Odesláním vyjadřuje odesílající osoba svůj souhlas s užitím jím poskytnutých osobních údajů.

Eventuálně zadané osobní údaje oznamovatelem jsou užívány, shromažďovány, uchovávány a zpracovávány pouze v zájmu zjišťování možného porušení zásad přijatého CCP nebo jiných právních předpisů, pro prozkoumání obsahu Oznámení a pro odpovídajícím přijetí následných opatření a pro interní statistické účely Družstva. Souhlas uděluje potenciální oznamovatel na dobu 5 (pěti) let pro všechny zadané údaje (popř. po dobu delší, pokud je po tuto dobu vedeno vyšetřování ze strany orgánů činných v trestím řízení či šetření ze strany orgánů státní správy) a za výše uvedeným účelem, a to ze strany Družstva nebo třetích osob, které jsou vázány mlčenlivostí (kupř. auditor, advokát). Oznamovatel bere na vědomí a prohlašuje, že byl jakožto subjekt údajů informován o všech skutečnostech, na něž se vztahuje informační povinnost správce dle čl. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), popř. českých prováděcích právních předpisů, a že si je vědom možnosti uplatnit svá práva, které mu dané nařízení přiznává, přičemž se s nimi předem seznámil. Odesláním odesílající osoba potvrzuje, že její souhlas byl udělen jako svobodný a vážný projev vůle prostý omylu a že si je vědoma svého oprávnění souhlas kdykoliv odvolat, stejně jako práva na přístup k osobním údajům, práva na opravu a výmaz, práva souhlas kdykoli odvolat, práva požadovat informaci, jaké údaje o ní správce zpracovává, práva vznést námitku proti zpracování a práva obrátit se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.